سیستم جامع سپرده گذاری و پـرداخت وام ســـامان منطبق با استانداردهای مورد نیاز جـهت مـدیریت صندوق های قرض الحسنه سازمانی و تعاونی های اعتباری طراحی شده که نیازهای یک صندوق را از قبیل سرعت ، امنیت ، سهولت ، مدیریت اعطای وام با قابلیت تعریف تمامی پارامترها به صورت دلخواه ، هشدار هوشمند جهت تاخیر در بازپرداخت قسط دیسکت های بانکی ، تولید اتوماتیک فرم ۳ ، اسکن مدارک مورد نیاز در سیستم برای دسترسی سریعتر به مدارک و … در انجام امور را تامین می نمایید و قابلیت الحاق شدن با سیستم حسابداری در جهت افزودن امکانات ویژه حسابداری را دارد .

بخش های مختلف نرم افزار عبارتند از :

امکان ﺛﺒــﺖ ﭘـــﺮوﻧﺪه و عضو ﺟﺪﯾــﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت اعضا از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺴﺎط و ﺳﭙﺮده ها از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮق ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت سیستم صندوق ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه مرکزی وام ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه وﻳﺮاﻳـــﺶ اﻃﻼﻋــــﺎت و مدیریت اعضا وﯾﺮاﯾﺶ اﻗﺴﺎط درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮق اﺻﻼح ﮐﻞ وام ھﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ اﻋﻀﺎء ﺻﻨﺪوق ﻣﺒﺎﻟﻎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎھﺎﻧﻪ درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺣﻘﻮق نمایش اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺣﻘﻮق ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮق اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ اﻋﻀﺎء اﻧﺼﺮاف از ﺻﻨﺪوق بخش وام درﺧﻮاﺳﺖ وام ﺣﺬف وام ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﻮاﺑﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﻋﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﻮاﺑﻖ وام درﯾﺎﻓﺘﯽ اﻋﻀﺎء بخش ﺗﺴهیلات و اﻣﮑﺎﻧﺎن ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺳﺘﺨﺮاج رﻳﺰ ﺣﺴﺎب ( ﻣﻌﯿﻦ ) اﻋﻀﺎی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮم ٣ ﺟهت اﻳﺠﺎد و اﺻﻼح در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮم ٣ ﮔﺮوھﻲ جهت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮق

ﻟﯿﺴﺖ اﻋﻀﺎء ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻮار ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﺰارش ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری وام ھﺎ

ﮔﺰارﺷﺎت اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮای دﻓﺎﺗﺮ دﻓﺘـــﺮ راھﻨﻤﺎی اﻋﻀﺎی ﺻﻨﺪوق

  • ﺗﻐـــﺬﻳﻪ اﻃﻼﻋـــﺎت

امکان ﺛﺒــﺖ ﭘـــﺮوﻧﺪه و عضو ﺟﺪﯾــﺪ
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت اعضا از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮق
درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺴﺎط و ﺳﭙﺮده ها از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮق
ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت سیستم صندوق ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه مرکزی وام
ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه
وﻳﺮاﻳـــﺶ اﻃﻼﻋــــﺎت و مدیریت اعضا
وﯾﺮاﯾﺶ اﻗﺴﺎط درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮق
اﺻﻼح ﮐﻞ وام ھﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ اﻋﻀﺎء ﺻﻨﺪوق
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎھﺎﻧﻪ درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺣﻘﻮق
نمایش اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺣﻘﻮق
ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮق
اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ اﻋﻀﺎء
اﻧﺼﺮاف از ﺻﻨﺪوق
بخش وام
درﺧﻮاﺳﺖ وام
ﺣﺬف وام
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﻮاﺑﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﻋﻀﺎء
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﻮاﺑﻖ وام درﯾﺎﻓﺘﯽ اﻋﻀﺎء
بخش ﺗﺴهیلات و اﻣﮑﺎﻧﺎن ﺟﺎﻧﺒﻲ
اﺳﺘﺨﺮاج رﻳﺰ ﺣﺴﺎب ( ﻣﻌﯿﻦ ) اﻋﻀﺎی ﺻﻨﺪوق
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮم ٣ ﺟهت اﻳﺠﺎد و اﺻﻼح در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮق
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮم ٣ ﮔﺮوھﻲ جهت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮق

  • بخش گزارشات

ﻟﯿﺴﺖ اﻋﻀﺎء ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﻮار ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﮔﺰارش ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری وام ھﺎ
ﮔﺰارﺷﺎت اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮای دﻓﺎﺗﺮ
دﻓﺘـــﺮ راھﻨﻤﺎی اﻋﻀﺎی ﺻﻨﺪوق

  • ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻣﺤـــــﻞ ﮐـــــﺎر
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺪﯾﻨﮓ ﭘــﺎی اﺳﻨــﺎد
وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل
ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﻚ

  • بخش مدیریت

ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﺷﺮوع ﻣﺎه ﺟﺪﻳﺪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان
وﺿﻌﯿﺖ اﻋﻀﺎء
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وام
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺎﻣﮏ (SMS)

  • بخش امکانات

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی از اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﺸﺖ ﺻﻔﺤﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر

  • بخش راهنمایی

درﺑﺎره ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب
راهنمای ﻧﺮم اﻓﺰار

 

مشتریان سیستم جامع سپرده گذاری و پرداخت وام

صندوق وام ضروری فرهنگیان ارومیه

صندوق وام ضروری فرهنگیان شهرستان تکاب

صندوق وام قرض الحسنه فرهنگیان ارومیه