نرم افزار رای گیری یا سامانه رای گیری سامان :

سامانه انتخابات سامان یک سیستم متشکل از ۲ بخش می باشد. که در جهت برگذاری انتخابات الکترونیکی با هدف افزایش سرعت و دقت و شفافیت برگذاری انتخابات تولید شده است. در زیر بخش های مختلف سیستم جهت آشنایی بیشتر آمده است.